De afdeling Tiel maakt deel uit van de landelijke organisatie KBO- PCOB. één van de grootste ouderenbonden in ons land.
Onze belangrijkste doelstelling is: de voorwaarden te scheppen om senioren zo lang mogelijk volwaardig aan de samenleving te laten deelnemen.
We doen dat o.a. door het organiseren van vele activiteiten. Ook belangbehartiging op gemeentelijk niveau vinden we belangrijk.
In die zin is er de nodige samenwerking met andere ouderenbonden en (welzijns)organisaties.
Naast onze lokale afdeling is er de kring Gelderland, waar we ook actieve contacten mee hebben.
De KBO- Tiel kent o.a. een bezoekgroep; een culturele commissie, ouderenadviseur; hulp bij belastingaangifte enz.
Vijf maal per jaar ontvangt u ons nieuwsbulletin “Kruispunt”.
U bent van harte welkom als lid van onze afdeling! Voor de kosten hoeft u het niet te laten! 


   
 
 

Welkom op de site van Katholieke Belangen- Organisatie
van en voor Senioren, Afdeling Tiel en Omstreken,

NIEUWS

Oproep

Het bestuur van KBO Tiel stelt het op prijs dat leden hun e-mailadres doorgeven aan de ledenadministatie:


liendegroot.kok@gmail.com


Aan haar kunt u ook wijzigingen van uw e-mailadres doorgeven.


Daar de nieuwsbrief 5 keer per jaar uitkomt en zich ook op korte termijn bijzonderheden kunnen voordoen, kan incidenteel gebruik worden gemaakt van e-mail om u in te lichten over actuele zaken.


Het bestuur

CORONAVIRUS

Geachte leden van de KBO,


Beste mensen,

U zult begrijpen dat de jaarlijkse Algemene Leden vergadering (ALV) die gepland stond voor 25 maart vanwege de

coronacrisis niet door kon gaan. Om te voldoen aan wettelijke regelgeving en zorgvuldig overleg, hebben we gekozen

voor de volgende procedure.

Leden die dat wensen, kunnen alle stukken zoals: agenda, notulen, jaarverslag, jaarrekening, begroting enz. opvragen

bij onze secretaris, dhr.T.Cuijten. Dat kan via e-mail: tc.cuijten@hetnet.nl, maar ook telefonisch: 0344-614385 of 06-

18159604. Hij zal ze u per post of digitaal toesturen .

U kunt dan eventuele opmerkingen tot uiterlijk 15 augustus aan hem doorgeven. Het bestuur zal in de eerstvolgende

vergadering van het bestuur na deze datum (07 september), met inachtneming van de ontvangen reacties, een

besluit nemen omtrent de voorstellen zoals die in de agenda zijn opgenomen. Uiteraard zullen we daarna in de eerst-

volgende uitgave van “Kruispunt” hier verslag van doen. Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor deze werkwijze,

gelet op deze uitzonderlijke situatie.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Jan Verkleij, voorzitter

Passiespelen Tegelen.

We hebben bericht ontvangen van de organisatie van de Passiespelen in Tegelen die van 10 mei t/m 13 september 2020 zouden plaatsvinden.

De Passiespelen gaan dit jaar niet door.

 “De Passiespelen zijn uitgesteld naar 2021 met – waarschijnlijk – op 9 mei 2021 première > gekochte kaarten blijven geldig. Hoe dat verder geregeld wordt, wordt verder onderzocht.”

 Wij ontvangen als afdeling vanzelf bericht van de organisatie hoe zij verder omgaan met verkochte kaarten. 

KBO afdelingen


De KBO afdelingen hebben al hun activiteiten tot nader orde geannuleerd; neem voor vragen contact op met uw lokale afdeling. Ook voor hulp/ondersteuning in deze lastige tijd, neemt u contact op met uw KBO afdeling zodat zij met u mee kunnen denken.

Het Rode Kruis heeft een hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus: 070-4455888. Wij volgen de richtlijnen van het


RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus